eimi (be)
eimi (go) 

XXXXXXXXXX

 oida
phemi

XXXXXXXXXX

 dunamai, future of eimi (be)